Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Nov 12, 2020

Lista documentelor din dosarul de autorizare



 

 

Lista documentelor din dosarul de autorizare

 

 

 

Documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate:

 

1. Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de formare, după caz (copii):

a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local);
d) hotărâre judecătorească.

 

2. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea şi, după caz, actele adiţionale la acesta (copie)

 

3. Documente din care reiese că furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autorităţile competente.

 

4. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).

 

Documente care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare:

 

1.   Fişa de autoevaluare – anexa nr.1 (în 2 exemplare),

Programa de pregatire - anexa nr.2 (în 2 exemplare) si
Modalitati de evaluare a participantilor – anexa nr. 3 (în 2 exemplare).
 

2. Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare.

2.1. Autorizaţii şi avize:

a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):
1. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);
2. Autorizaţia sanitară;
3. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;
4. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;
5. Autorizaţia  sanitară veterinară, dacă este cazul, sau contractul  încheiat cu agentul economic din care să reiasă că deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea pregătirii.

b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).

c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul (copie).

2.2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:

a) Lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare;

b) Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);

c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor;

d) Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare (copii).

2.3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora:

a) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;

b) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;

c) Lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc., dacă este cazul)

d) Documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).

2.4 Documente din care rezultă  situaţia financiară a furnizorului de formare.  Se va prezenta o copie  de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz, ultima balanţă de verificare  depuse la administraţia financiară.

 

3. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei).

 

Surse:

  • Documente, in format word, pentru dosarul de autorizare http://braila.mmanpis.ro/formarea-profesionala-a-adultilor/
  • HOTĂRÂRE Nr.522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top