Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Nov 10, 2020

Procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională 

 

Procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională

 

 

 

Potrivit H.G. nr.522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, art. 11^1: “Prin activitatea de autorizare se înţelege procedura prin care furnizorii de formare profesională, prevăzuţi la art. 21 alin. (1) din ordonanţă, fac demersurile necesare în scopul obţinerii autorizaţiei pentru exercitarea activităţii de formare profesională a adulţilor finalizată cu certificate de calificare/absolvire cu recunoaştere naţională”.

 

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin ordin comun al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu nr. MMSSF 353/23.07.2003 şi nr. MECT 5202/8.10.2003, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 774/5.XI.2003, la art.3 si art.4 precizeaza:

 

Art. 3. - Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
a) să fie legal constituiţi;
b) să aibă prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare, activităţi de formare profesională;
c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 4.- (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre ocupaţiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

 

Pasii ce trebuie urmati in vederea obtinerii autorizatiei pentru a desfasura cursuri de formare profesionala sunt:

  • elaborarea/realizarea dosarului de autorizare (anexa nr.6)
  • depunerea dosarului de autorizare la Secretariatului Tehnic al Comisiei de Autorizare Judetene
  • evaluarea dosarului de autorizare
  • obtinerea autorizatiei

 

Acte necesare pentru autorizare:

 

In conformitae cu Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin ordin comun al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi tineretului, cu nr. MMSSF 353/23.07.2003 şi nr. MECT 5202/8.10.2003, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 774/5.XI.2003, art.14:

1) Cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea furnizorul de formare profesională. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în Anexa nr.5.

2) Dosarul de autorizare cuprinde documentele prevăzute în Anexa nr. 6. Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată şi ştampilată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. Prima pagină din dosarul de autorizare este opisul completat conform modelului din Anexa nr.6.

 

Potrivit Art.15, alin.1 si 2:

(1) Procedura de autorizare se declanşează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidenţă a cererilor de autorizare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr.7.

(2) În cazul în care se constată neregularităţi ale documentaţiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură data posibilitatea de a remedia neregularităţile, în termen de 30 de zile de la data notificării.

 

Dosarele de autorizare care sunt complete sunt analizate de către comisia de autorizare.

Comisia de autorizare verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Dacă se constată că aceste condiţii nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenţionat în scris, în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze, cu acte, că îndeplineşte criteriile de eligibilitate, o singură dată, în termen de 30 de zile de la data atenţionării.

În cazul în care comisia de autorizare constată că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, preşedintele comisiei de autorizare alege, din lista de specialişti aprobată, doi dintre aceştia, a căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea. Numirea specialiştilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesională se face prin decizie a comisiei de autorizare. (Art.17, alin.1, 2, 3, si 4)

 

Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, inclusiv motivarea acestei decizii, în termen de 5 zile de la data semnării acesteia de către preşedintele comisiei de autorizare. (Art.20)

 

În urma deciziei de acordare a autorizării, secretariatul tehnic completează autorizaţia şi o înregistrează în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor. Autorizaţia se identifică prin număr, serie şi data eliberării. Modelul de autorizaţie este prezentat în Anexa nr. 9, iar modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor în Anexa nr. 10. În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei, furnizorul de formare profesională poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei în condiţiile prevăzute de instrucţiunile emise de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (Art.21, alin.1, 2, 3 , 4)

 

Autorizaţia se eliberează de către secretariatul tehnic, reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare. (Art.22)

 

Furnizorul de formare profesională, a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare, poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia, însoţită de o copie după decizia comisiei de autorizare, se depune laSecretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (Art.23, alin.1 si 2)

 

Datele privind furnizorii de formare profesională şi programele de formare profesională autorizate se înscriu în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor. (Art.29)

 

Furnizorul de formare profesională care doreşte să reînnoiască autorizaţia poate depune, cu maxim 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare prevăzute la art. 14 din prezenta Metodologie. (Art.30)
 

Surse:

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Back to Top