Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Sep 22, 2020

Fonduri europene de 40.000-200.000 Euro pentru întreprinderi sociale la sate  

 

 

Fonduri europene de 40.000-200.000 Euro pentru întreprinderi sociale la sate

 

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”.

 

Acest apel este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și teritoriului ITI Delta Dunării.

 

Bugetul alocat pentru acest apel este de 30.000.000 de euro (contribuția UE + contribuția națională), din care o alocare de 3.000.000 euro este dedicată teritoriului ITI Delta Dunării.

 

Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale in mediul rural.
 

Prin prezentul apel de proiecte se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale in mediul rural, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

 

Antreprenorii sociali din România vor putea obține finanțări de câte 40.000 - 200.000 de euro pentru înființarea de societăți agricole și alte forme de întreprinderi sociale la sate, în cadrul unor viitoare proiecte europene mai mari, pentru care abia a început sesiunea de depunere a documentațiilor.

 

Conform Legii 219/2015 art.3,4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:
a) societăţile cooperative de gradul I;
b) cooperativele de credit;
c) asociaţiile şi fundaţiile;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
f) societăţile agricole (exclusiv pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agricole);
g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege,precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

 

Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

 

Economia socială se bazează pe următoarele principii:
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

 

Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare:
 
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale
Etapa III de sustenabilitate – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului

 

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni de sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale pentru persoane care doresc să înființeze astfel de întreprinderi. Acțiunile de sprijin se referă la formare profesională, consiliere în domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa I.

 

Etapa III de sustenabilitate – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului (activitate obligatorie)

Administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a asigura sustenabilitatea întreprinderilor sociale sprijinite pentru o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea etapei II, în afara perioadei de implementare a proiectului. Sustenabilitatea întreprinderilor sociale este îndeplinită doar atunci când întreprinderile sociale sprijinite funcționează minim 6 luni ulterior finalizarii implementarii proiectului, dupa finalizarea implementării planurilor de afaceri in cadrul etapei II, și asigură menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial etc).

 

Tipuri de solicitanți si parteneri eligibili în cadrul apelului

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții/partenerii eligibili trebuie să fie organizaţii legal constituite în România.

 

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, respectiv:

a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
c) autoritati publice centrale sau locale, exclusiv in calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entitati eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

 

Toate categoriile de entităţi eligibile menţionate mai sus, cu excepţia autoritatilor publice centrale sau locale, pot participa în cadrul proiectului atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare din entităţile eligibile (autoritatil publice centrale sau locale pot avea doar calitatea de parteneri).

 

Organizatiile eligibile pot depune proiecte pana pe 15 decembrie 2020.

 

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 25 septembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 15 decembrie 2020, ora 16.00.

 

Surse:

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top