Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Aug 31, 2020

Formarea Profesionala 
 

 

Formarea Profesionala

 

 

 

Formarea profesionala este reglementata prin Codul Muncii ca o forma de educatie continua pentru angajati, in completarea sistemului formal de invatamant. Orice program de formare profesionala are scopul de a creste nivelul de competenta profesionala, iar acest lucru se obtine prin diferite cursuri de pregatire (1).
 

Potrivit art. 192 din Codul Muncii:

 

(1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;
b) obținerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
f) prevenirea riscului șomajului;
g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.
 

(2) Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale.

Chiar daca unii angajatori si angajati au libertatea de a alege sa urmeze un curs de formare profesionala, exista situatii in care acestea sunt obligatorii. Conform legislatiei in vigoare, programele de formare profesionala devin obligatorii in urmatoarele cazuri (art. 194 Codul Muncii, alin.1):

  • in cazul in care angajatorul are cel putin 21 de salariati - toti angajatii trebuie sa participe la astfel de programe, cel putin o data la doi ani;
  • in cazul in care angajatorul are sub 21 de salariati - angajatii trebuie sa participe la astfel de programe o data la trei ani.

 

Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată in conditiile de mai sus se suporta de către angajatori (art. 194 Codul Muncii, alin.2). Angajatorul, persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati are obligatia de a elabora in fiecare an un plan de formare profesionala, pe care sa il anexeze la contractul colectiv de munca. Planul trebuie elaborat impreuna cu reprezentantul salariatilor sau cu sindicatul, iar angajatii trebuie sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala (art. 195 Codul Muncii, alin. 1.2.3).

 

Toate programele de formare profesionala trebuie sa fie autorizate si certificate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), in colaborare cu Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii. Cursurile pot fi tinute doar de formatori autorizati ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) (1).
 
In conformitate cu art. 193 din Codul Muncii:
 

Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
d) ucenicie organizata la locul de munca;
e) formare individualizata;
f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

 

Angajatii pot participa si la diferite programe individuale de formare profesionala, programe de training, coaching sau mentorat, conferinte, activitati de cercetare, voluntariat, diferite competitii profesionale, webinarii sau programe de internship (1).

Nu sunt considerate formare profesionala instruirile de zi cu zi facute de catre angajator, alte pregatiri neplanificate sau pregatiri care au loc in institutii de invatamant secundar profesional, postuniversitar sau mediu de specialitate superior (1).

Programele de formare profesionala se pot desfasura intern, in cazul in care sunt organizate de catre angajator, sau extern, daca sunt organizate si coordonate de alte organizatii. Cu alte cuvinte, acestea se pot desfasura astfel la(1):

  • sediul angajatorului;
  • sediul furnizorilor autorizati;
  • sediile agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca.
Fiecare sediu trebuie sa fie dotat cu aparatura necesara pentru buna desfasurare a cursurilor de formare profesionala: materiale de studiu, echipamente audio-video, sisteme de afisare si accesorii pentru birou (1).
 

Pentru a urma cursuri de formare profesionala, se pot incheia doua tipuri de contracte (art. 201 Codul Muncii):

  • Contract de calificare profesionala - prin care salariatul se obliga sa urmeze cursurile organizate de angajator pentru a obtine o calificare profesionala, poate fi incheiat pe o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni pentru salariatii care au cel putin 16 ani (art. 202 - Codul Muncii);
  • Contract de adaptare profesionala - se incheie in vederea adaptarii salariatilor debutanti la o functie noua, la un loc de munca nou sau in cadrul unui colectiv nou. Contractul de adaptare profesionala se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca sau, dupa caz, la debutul salariatului in functia noua, la locul de munca nou sau in colectivul nou, in conditiile legii (art.204 - Codul Muncii).

 

Codul Muncii prevede faptul ca pot incheia contracte de calificare profesionala doar angajatorii care au primit autorizatie de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (art.203 - Codul Muncii).

Indiferent de tipul contractului special, formarea profesională se face de către un formator care este numit de companie, dintre salariații calificați să facă acest lucru, cu o experiență de peste doi ani în domeniul în care urmează să realizeze formarea profesională. La aceste cursuri nu pot participa mai mult de trei salariați odată și sunt incluse în timpul normal de lucru al formatorului (art.206 - Codul Muncii).

Participarea la astfel de programe de formare profesionala poate fi facuta fie la initiativa salariatului sau a angajatorului:

 

Art.196 - Codul Muncii:

(1) Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.
(2) Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.
 

Art.197 - Codul Muncii:

(1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.
(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.
(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

 

Art.198 - Codul Muncii:

(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art.197 alin.(1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.
(2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.
(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin.(1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.
(4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

 

Art.199 - Codul Muncii:

(1) In cazul in care salariatul este cel care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului impreuna cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulata de salariat potrivit alin. (1), in termen de 15 zile de la primirea solicitarii. Totodata angajatorul va decide cu privire la conditiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate sau in parte costul ocazionat de aceasta.

 

Art. 200 - Codul Muncii:

Salariatii care au incheiat un act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala pot primi in afara salariului corespunzator locului de munca si alte avantaje in natura pentru formarea profesionala.

 

Surse:

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Rom

Back to Top