Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jul 29, 2020

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării organizaţiei cooperatiste de credit prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006
 

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării organizaţiei cooperatiste de credit prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006

 

 

 

Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă - formular.

Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma "cooperativă de credit" sau "bancă cooperatistă", cu indicarea denumirii localităţii în care are sediul social.

 

Înregistrare

1.Cererea de înregistrare (original) - formular;

2.Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular  şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină - formular;

3.Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);

4.Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei (original);

5.Actul constitutiv (original) - detalii;

6.Autorizaţia de constituire a cooperativei de credit emisă de casa centrală la care aceasta urmează să se afilieze sau, după caz, autorizaţia colectivă de constituire a reţelei acordată de Banca Naţională a României (copie) - detalii;

7.Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social variabil (copie) - detalii;

8.Declaraţiile date pe proprie răspundere de administratori/directori/cenzori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (originale) - detalii;

9.Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);

10. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite (original) - detalii;

11. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii) - detalii;

12. Aprobarea prealabilă pentru conducători emisă de casa centrală sau, după caz, de B.N.R. (copie) - detalii;

13. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;

14. Actele de înregistrare ale cooperativelor de credit persoane juridice fondatoare ale caselor centrale (copii) - detalii;

15. Copia actului de înregistrare a fondatorilor persoane juridice, hotărârea organului statutar al acestora privind participarea la constituirea organizaţiei cooperatiste, precum şi mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original), în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit;

16. Dovezile privind sediul principal/secundar al organizaţiei (copii) - detalii;

17. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);

18. În cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, dovada deciziei de asociere (original) şi/sau actele constitutive ale cooperativelor de credit implicate (copii certificate);

19. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

20. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detaliiformular - tip;

21. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

 

Surse:

  • Oficiul Național al Registrului Comerțului 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

 

 

Back to Top