Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jul 9, 2020

Federaţia 

 

 

 

Federaţia

 

 

 

 

Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie (art.35(1) din OG26/2000).

Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu (art.36(2) din OG26/2000).

 

Federaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul (art.36(1) din OG26/2000).

 

Veniturile federaţiilor sau asociaţiilor provin din (art.46(1) din OG26/2000):

 

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

 

 Veniturile fundaţiilor sunt cele prevăzute la art.46 alin. (1) lit. b)-g).

 

Fundaţiile şi asociaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii şi fundaţii din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei sau fundaţiei (art.47 din OG26/2000).

Fundaţiile la fel ca si asociațiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice (art.48 din OG26/2000).

Retragerea din federaţie se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar (art.37(1) din OG26/2000).

 

Federaţiile și asociațiile se dizolvă (art.54 (1) din OG26/2000) :

 

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c) prin hotărârea adunării generale.

 

În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituent (art.37(1) din OG26/2000). Dispoziţiile alin. (1) se aplică prin asemănare şi în cazul retragerii din federaţie a unei asociaţii sau fundaţii.

 

Surse:

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top