Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jun 10, 2020

Organizarea şi funcţionarea unei asociaţiei 

 

 

Organizarea şi funcţionarea unei Asociaţiei

 

 

 

Potrivit OG26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, art.20 organele asociaţiei sunt:

 

 • adunarea generală
 • consiliul director
 • cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

 

Competenţa adunării generale cuprinde:

 • stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
 • alegerea şi revocarea membrilor consiliului director
 • alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori
 • înfiinţarea de filiale
 • modificarea actului constitutiv şi a statutului
 • dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare
 • orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

 

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra consiliului director și cenzorului sau, după caz, comisiei de cenzori. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

 

În exercitarea competenţei sale, consiliul director:

 • prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

 

Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

 

Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori. Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei. În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control. Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.

 

Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.

 

În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

 • verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
 • poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

Sursa:

 • OG26/2000

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top