Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 7, 2020

Economia socială. Informații generale 
 
 
 
Economia socială. Informații generale
 
 
 
Economia socială este reglementată de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015 ale cărei  Norme metodologice au fost adoptate prin HG nr. 585/10.08.2016, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 660 din 29 august 2016.
 
Conform Legii 219/2015, art.2 alin.1, economia socială este definită ca  ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.
Potrivit art. 2 alin. 2 din Lege, Economia socială are la bază:
 •  Inițiativa privată, voluntară și solidară;
 •  Grad ridicat de autonomie și responsabilitate;
 •  Distribuirea limitată a profitului catre asociați.
Art. 4 din Lege enumera principiile care stau la baza economiei sociale, respectiv:
 • prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
 • solidaritate şi responsabilitate colectivă;
 • convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
 • caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
 • alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii. (art.5 alin.1 din Lege).
În art.5 alin.2 din Legesunt menționate Obiectivele economiei sociale:
 • consolidarea coeziunii economice şi sociale;
 • ocuparea forţei de muncă;
 • dezvoltarea serviciilor sociale.
Activități de interes general ale entităților de economie socială sunt stipulate în art.5 alin.3 din Lege 219/2015:
 • producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; 
 • promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;      
 • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
Entitățile de economie sociale sunt reprezentate de:
 • întreprinderea socială;
 • întreprinderea socială de inserție.
 
Sursa:
 • Legea 219/2015 privind Economia Socială

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top