Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 22, 2020

Marca socială 

Marca socială

 

 

 

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale (art. 12, Legea 219/2015).

Potivit Normelor metodologice, art.12, alin.5 certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, denumit în continuare certificat, care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 3 ani.

 În vederea obţinerii mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, întreprinderile sociale care au obținut atestatul, depun sau transmit prin poștă, cu confirmare de primire, la Agențiile de ocupare în a căror rază teritorială își are sediul, următoarele documente:

a) cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 6 la normele metodologice;

b) situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la normele metodologice;

c) contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie;

d) documentele care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, în copie.

 

În situaţia în care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca întreprindere socială în condiţiile legii şi ale prezentelor norme, în vederea obţinerii simultane a mărcii sociale şi a atestatului, acesta depune sau transmite prin poştă, cu confirmare de primire, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) (Actele de înfiinţare şi funcţionare, după caz) din HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

 

Acordarea mărcii sociale pentru solicitanţii prevăzuţi la alin. (2) este condiţionată de obţinerea atestatului conform legii şi prezentelor norme.

 

Documentele se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea mărcii sociale.

Termenul de soluționare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete.

Potrivit art. 13. din HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia social:

(1) Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului.

(2) Certificatul se identifică prin serie, număr şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(3) Seria certificatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ - teritoriale în cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia de ocupare, emitentă a certificatului.

(4) În vederea asigurării continuităţii activităţii ca întreprindere socială de inserţie, cu cel mult 60 de zile calendaristice înainte de data expirării certificatului, dar nu mai puţin de 45 de zile calendaristice, întreprinderea socială de inserţie are obligaţia de a solicita obţinerea unei noi mărci sociale.

 

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

 

   Sursa:

  • Legea 219/2015 privind Economia Socială
  • HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top