Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 12, 2020

Întreprinderea socială 

 

Întreprinderea socială

 
 
Întreprinderile sociale vizate de prezentul apel de proiecte, AP 4/PI 9.v/OS 4.16, sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia ocial, întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.
 
Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.
 
In sensul prezentei legi 219/2015 privind economia sociala, art.6, punctul d):
întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile prevăzute la art.4.
 
Art. 4. - Economia socială se bazează pe următoarele principii:
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
 

Potrivit Ordinului privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale", aferent Programului operaţional Capital uman 2014 - 2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă" întreprinderea reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită şi atestată ca întreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, şi anume:

a) societate cooperativă de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;

b) cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) asociaţie sau fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;

e) casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

f) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a) - e);

g) orice alte categorii de persoane juridice;

În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.
 
Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială.
Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
 
  • activitatea desfășurată are scop social;
  • respectă principiile economiei sociale;
  • respectă următoarele criterii:  
                   - acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
                   - alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
                   - se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
                 - aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între   care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
 
Beneficiarul se va asigura de faptul că fiecare întreprindere de economie socială finanțată dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție cu aceasta.
 
Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.
 
Surse:
  • Legea 219/2015 privind Economia Socială
  • Cerere de finantare Economie sociala = Misiune sociala
  • Ghidul solicitantului – Condiții specific - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16, August

 

Flyer intreprindere sociala

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top