Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 28, 2020

Sprijinul finaciar acordat pentru înființarea unei întreprinderi sociale 

Sprijinul finaciar acordat pentru înființarea unei întreprinderi sociale

 

În cadrul proiectului Economia socială = Misiune socială valoarea maximă acordată per întreprindere (pentru un plan aprobat) este 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate anterior, în cadrul etapei I.
 
Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:
 • Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.
 
Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 “Incluziunea socială și combaterea săraciei”, OS.4.16 “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.
 
Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum 3 (trei) tranșe, în funcție de opțiunea exprimată de beneficiar în cererea de finanțate, luând în considerare și prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială.
 
IMPORTANT!
Conform Corrigendum 4:- Ordin nr.380/ 13.03.2020: „Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată va avea minimum 2 persoane cu statut de angajat”.
 
Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
 
După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.
 
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, corespunzător cunatumului ajutorului de minimis primit.
 
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.
 
 
ACTIVITĂȚI PENTRU CARE NU SE APLICĂ SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS - Schema de ajutor de minimis nu se aplică pentru următoarele activități:
 
 • ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
 • întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 a Tratatului CE;
 • întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 a Tratatului CE, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză sau când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;
 • pentru activitățile legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente privind activitatea de export;
 • pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
 • ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
 
CHELTUIELILE AFERENTE ÎNFIINȚĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII ÎNTREPRINDERILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ finanțate intră sub incidența ajutorului de minimis, conform Ordinului MFE nr. 772/03.08.2018, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 “Incluziunea socială și combaterea săraciei”, OS.4.16 “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, anexa nr. 5.
 
Surse:
 • Cerere de finantare Economie sociala = Misiune sociala
 • Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”, publicat în Monitorul Oficial nr. 723/22.08.2018.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top